• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA


Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne
novine« broj 158/03 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi  
 
Pravilnik  
o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s
propisanim tehničkim zahtjevima


NN 46/08

Članak 1.  


Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, izgled i način upotrebe oznake sukladnosti za označivanje
proizvoda za koji je primjenom propisanih tehničkih postupaka ocjenjivanja sukladnosti s bitnim zahtjevima
svih tehničkih propisa koji se odnose na taj proizvod, ako je to propisano, obzirom na njegovu sigurnost,
zaštitu života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka te zaštitu okoliša i drugo što je odlučno za uređivanje
područja na koje se tehnički propis odnosi, utvrđeno da ispunjava propisane tehničke zahtjeve i da može biti
stavljen na tržište i/ili uporabu u Republici Hrvatskoj.  
 
Članak 2.
 
(1) Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik registriran u Republici Hrvatskoj ili druga osoba koja stavlja
proizvod na tržište i/ili u uporabu, je obvezna proizvod, za koji je to propisano, označiti oznakom sukladnosti
iz članka 1. ovog Pravilnika prije njegovog stavljanja na tržište i/ili u uporabu u Republici Hrvatskoj i/ili
unekoj od država članica Europske unije.
(2) Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik registriran u Republici Hrvatskoj ili druga osoba koja stavlja
proizvod na tržište i/ili u uporabu, označivanjem proizvoda oznakom sukladnosti jamči da je proizvod
projektiran, konstruiran i ispitan na propisani način, da zadovoljava sve zahtjeve svih tehničkih propisa koji
se odnose na taj proizvod, koji osiguravaju njegovu sigurnu primjenu za svrhu za koju je namijenjen, te da
ima pisanu izjavu o sukladnosti, izvještaj o ispitivanju ili potvrdu (certifikat) o sukladnosti.
 
Članak 3.
 
(1) Svaki proizvod za koji je to tehničkim propisom propisano mora biti označen oznakom sukladnosti čiji je
izgled i konstrukcija prikazana u Dodatku I. ovog Pravilnika.
(2) Oznaka sukladnosti se stavlja na završetku faze ocjenjivanja sukladnosti proizvoda.
(3) Uz oznaku sukladnosti se stavlja i identifikacijski broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kada je ono
sudjelovalo u fazi postupka kontrole proizvoda.  
 
Članak 4.
 
(1) Pretpostavlja se da je proizvod sukladan s bitnim zahtjevima tehničkih propisa ako je projektiran,
konstruiran i ispitan prema hrvatskim normama koje se odnose na taj proizvod ili na skupinu proizvoda kojoj
on pripada.  
(2) U slučaju da se vrši postupak ocjenjivanja sukladnosti i prema posebnom propisu, proizvod će biti
dodatno označen u skladu s člankom 5. ovog Pravilnika.
 
Članak 5.
 
(1) Oznaka sukladnosti mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.
(2) Oznaka sukladnosti ne smije biti manja od 5 mm, ako propisom nije drugačije određeno. U slučaju
povećavanja ili smanjivanja moraju se zadržati njezini omjeri propisani u Dodatku I. ovog Pravilnika.
Institut za sigurnost Zagreb d.d. 
 
3
(3) Oznaka sukladnosti se stavlja na proizvod u skladu s člankom 6. ovog Pravilnika.
(4) Zabranjeno je stavljati druge oznake na proizvod, njegove pisane upute za uporabu i na njegovu
ambalažu čiji bi sadržaj ili oblik mogao navesti treće strane da ih zamjene za oznaku sukladnosti.
(5) Dopušteno je stavljanje drugih oznaka pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake
sukladnosti.
 
Članak 6.
 
(1) Označivanje proizvoda obavlja se utiskivanjem oznake sukladnosti na proizvod na koji je moguće utisnuti
i trajno sačuvati oznaku sukladnosti, a da se pri tome ne prouzroče oštećenja proizvoda.  
(2) Oznaka sukladnosti se može utisnuti i na pločicu stavljenu na proizvod i predviđenu za tu svrhu.  
(3) Proizvodi koji se ne mogu označiti utiskivanjem oznake sukladnosti, označuju se otiskivanjem oznake
sukladnosti bojom koja se ne može izbrisati.  
(4) Proizvod koji se ne može označiti, zbog prirode proizvoda, utiskivanjem ili otiskivanjem oznake
sukladnosti označuje se naljepnicom ili privjesnicom s oznakom sukladnosti koja mora biti stavljena na omot
i popratne dokumente kada tehnički propis predviđa takve dokumente.
 
Članak 7.
 
(1) Oznaka sukladnosti se stavlja na proizvod na mjesto koje je lako pristupačno za pregled nakon ugradbe
proizvoda u građevinu.  
(2) Na proizvod koji će se dalje obrađivati stavlja se oznaka sukladnosti na mjesto koje se više neće
obrađivati.  
 
Članak 8.
 
(1) Vrsta, veličina, način i mjesto stavljanja oznake sukladnosti se propisuju tehničkim propisom.  
(2) U slučaju naknadne obrade proizvoda pri ugradbi proizvoda u građevinu, kao i u slučaju odstranjivanja
pojedinih dijelova proizvoda, oznaka sukladnosti se mora sačuvati, a po potrebi prenijeti na drugo mjesto na
proizvodu u skladu s člankom 7. stavak 2. ovog Pravilnika.
 
Članak 9.
 
Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni
sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, (ACAA sporazum), ne primjenjuje se
članak 3. stavak 1. ovoga Pravilnika.
 
Članak 10.
 
(1) Označivanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika
do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni
sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, (ACAA sporazum), za proizvode
pokrivene sporazumom, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti iz Dodatka II. ovog Pravilnika kojoj je
pridodan identifikacijski broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kada ono provodi postupak ocjene sukladnosti
prema tehničkim propisima.
(2) Do pristupanja Republike Hrvatske u EU ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni
sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, (ACAA sporazum), identifikacijski broj
tijela za ocjenjivanje sukladnosti određuje čelnik središnjeg tijela državne uprave u čijem je djelokrugu
donošenje tehničkog propisa, kao i vođenje odgovarajuće javne evidencije.
 
4
Članak 11.
 
Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o
ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, (ACAA sporazum), označivanje
sukladnosti vršit će se stavljanjem oznake sukladnosti prema Dodatku I. ovoga Pravilnika.
 
Članak 12.
 
Dokumenti o sukladnosti i oznaka sukladnosti izdana u inozemstvu vrijedi u Republici Hrvatskoj ako
zadovoljavaju odredbe članka 13. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
(»Narodne novine« broj 158/03 i 79/07).
 
Članak 13.
 
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o izgledu i upotrebi
potvrdbenog znaka (»Narodne novine« broj 88/98, 165/98 i 8/99).
 
 
Članak 14.
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
Klasa: 011-01/08-01/21
Urbroj: 526-05-03-02/4-08-20
Zagreb, 10. travnja 2008.
Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

5
DODATAK I.
1. CE OZNAKA SUKLADNOSTI I NATPISI
1.1 CE oznaka sukladnosti
CE oznaka sukladnosti sastoji se od slova »CE« i ima sljedeći oblik:
 
 
– ukoliko se CE oznaka sukladnosti smanjuje ili povećava, odnosi dani na priloženom crtežu moraju se
poštivati.
– ukoliko nije propisano posebnim propisom, različiti dijelovi oznake sukladnosti moraju imati iste vertikalne
dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.
 
6
DODATAK II.
2. C OZNAKA SUKLADNOSTI I NATPISI
2.1 C oznaka sukladnosti
C oznaka sukladnosti sastoji se od slova »C« i ima sljedeći oblik:
 
 
– ukoliko se C oznaka sukladnosti smanjuje ili povećava, odnosi dani na priloženom crtežu moraju se
poštivati.
– ukoliko nije propisano posebnim propisom, različiti dijelovi oznake sukladnosti moraju imati iste vertikalne
dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1