• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pravilnik o radu skupštine SUMT-a

PRAVILNIK O RADU SKUPŠTINE SAVEZA UDRUGA MALIH TRGOVACA REPUBLIKE HRVATSKE
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se rad Skupštine Saveza udruga malih trgovaca Republike Hrvatske sazivanje sjednica, rad sjednica, donošenje odluka, način kandidiranja, razrješenja i izbora tijela Skupštine.
Članak 2.
Skupštinu čine izaslanici po troje iz svake udruge članice Saveza, izabrani od svoje delegatske baze.
Članak 3.
Predsjednik SUMTRH sa uvodnim govorom otvara Skupštinu i predlaže izbor radnog predsjedništva, koje se bira javnim glasovanjem između prisutnih izaslanika.
Članak 4.
Radno predsjedništvo rukovodi Skupštinom. Ukoliko je Skupština izborna, kandidati za dužnosnike SUMTRH ne mogu biti članovi radnog predsjedništva. Radno predsjedništvo utvrđuje prisutnost natpolovične većine delegata. Ukoliko delegata nema dovoljno Skupština se odlaže za pola sata i zatim se nastavlja kao pravovaljana sa prisutnim brojem delegata. Ukoliko se radi o izbornoj skupštini potrebna je prisutnost najmanje natpolovična većina delegata. Ako se potreban broj ne sakupi za pola sata Skupština se odlaže do daljnjega.
Članak 5.
Predsjednik radnog predsjedništva čita prijedlog dnevnog reda i daje ga na usvajanje, te predlaže zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika. Ako izaslanici imaju prijedlog za dopunu dnevnog reda, takav se prijedlog daje na glasovanje. Ukoliko se prijedlog prihvati, dopunjeni Dnevni red se ponovno izglasava. Ako je skupština izborna predlaže se izborno povjerenstvo od tri člana, koje se imenuje javnim glasovanjem. Izborno povjerenstvo među sobom bira predsjednika, verificira potreban broj izaslanika te organizira i rukovodi glasovanjem, a njihov rad može nadgledati po jedan promatrač svakog kandidata za predsjednika.
Članak 6.
Predsjednik vodi sjednicu po potvrđenom dnevnom redu. Predsjednik, tajnik, blagajnik podnose izvješća o radu tijekom godine, a na izbornoj skupštini o radu u mandatnom razdoblju.
Članak 7.
Nakon svih podnesenih izvješća predsjednik radnog predsjedništva otvara javnu raspravu po pojedinoj točki izlaganja. Pri tome vodi računa da svaka rasprava ne bude duža od 10 minuta a replika ne smije biti duža od 1 minute. Kod prekoračenja vremena rasprave i replike dužan je opomenuti i zatim oduzeti pravo na riječ. Po završenoj raspravi izvješća se glasovanjem prihvaćaju. Ukoliko je Skupština izborna predsjednik radnog predsjedništva zatim predlaže razrješenje predsjednika,tajnika, blagajnika i svih članova Upravnog i Nadzornog odbora, koje se glasovanjem prihvaća.

II. Izbor upravnih tijela
Članak 8.
Svake četvrte godine saziva se Izborna skupština, na kojoj se biraju nova upravna tijela.Za predsjednika SUMTRH može biti izabran samo redoviti član pojedine udruge članice Saveza. Predsjednik se bira na vrijeme od četiri godine, a ista osoba na istu funkciju može biti izabrana više puta uzastopce.
Članak 9.
Na Izbornoj skupštini se nakon izbora predsjednika biraju članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora, tajnik i blagajnik. Tajnik prije početka Skupštine organizira prijem izaslanika i provjeru delegatskih akreditiva.
Članak 10.
Postupak izbora pokreće Upravni odbor sa objavljivanjem poziva za prijavu kandidata za predsjednika i druge članove Saveza najmanje dva tjedna prije Izborne skupštine. Kandidati moraju svoje prijave u pisanom obliku dostaviti tajniku Saveza najmanje dva dana prije Izborne skupštine s potpisom najmanje 5 delegata koji podržavaju kandidaturu.
Članak 11.
U prijavi za kandidaturu moraju biti navedeni: kratki životopis, stručna i naučna zvanja, potvrda o članstvu i dosadašnje aktivnosti u društvu te popis delegata koji ga podržavaju. Tajnik provjerava valjanost prijava i podnosi Upravnom odboru listu kandidata na usvajanje. Upravni odbor usvaja listu kandidata i po abecednom redu ju postavlja na glasačke listiće.
Članak 12.
Tajnik predaje izbornom povjerenstvu na Skupštini omotnice sa glasačkim listićima, zajedno sa ovjerenim popisom izaslanika na Skupštini.
Na Izbornoj skupštini izborno povjerenstvo objavljuje listu kandidata za predsjednika i druge funkcije u Savezu po abecednom redu i od Skupštine izglasanu listu za Upravni odbor, koji se po rednom broju upisuju na glasački listić .
Članak 13.
Svaki kandidat za predsjednika ima pravo predstaviti svoj program u usmenom izlaganju, koje ne može biti duže od 15 minuta, nakon kojeg odgovara na eventualna pitanja delegata.
Članak 14.
Nakon završene prezentacije kandidata, Izborno povjerenstvo uručuje svakom izaslaniku glasački listić, na koji po rednom broju upisuju predložene kolege za Upravni odbor i zatim pristupaju glasovanju, prema redoslijedu sjedenja u dvorani. Svaki birač u određenom prostoru dvorane zaokružuje na glasačkom listiću redni broj ispred kandidata i ubacuje listić u odgovarajuću glasačku kutiju.
Članak 15.
Članovi Izbornog povjerenstva i promatrači ,ako ih ima ,se zatim povlače u drugu prostoriju i prebrojavaju glasove. Kvorum se provjerava brojanjem glasačkih listića i glasača prije svakog kruga glasovanja. Izborno povjerenstvo utvrđuje zatim rezultate glasovanja, pismeno na ovjerenom popisu birača.
Članak 16.
Izborno povjerenstvo dolazi u dvoranu gdje se održava Skupština ,a predsjednik povjerenstva objavljuje rezultate glasovanja. Izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova birača. Ako niti jedan od kandidata nema natpolovičnu većinu u drugi krug glasovanja ide kandidat koji je dobio većinu glasova. Ako na ponovljenom glasovanju ne dobije natpolovičnu većinu glasova izbor se ponavlja za mjesec dana. Ukoliko u drugi krug uđu dva kandidata i niti jedan ne dobije natpolovičnu većinu, glasuje se i treći puta, a zatim se glasovanje odlaže za mjesec dana s novom prijavom i izborom kandidata i uz ponovno sazivanje Izborne skupštine.
Članak 17.
Nakon provedenog izbora Predsjednika i ostalih dužnosnika Saveza novi Predsjednik se u ime izabranih zahvaljuje i saziva prvi sastanak Upravnog odbora na kojem će se izvršiti izbor ostalih članova i funkcija u Savezu.
Članak 18.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom primjenjuju se odredbe Pravilnika o radu Saveza i Statuta SUMTRH. Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine SUMTRH održanoj 09.03.2013.

U Mariji Bistrici, 16.03.2013.

Predsjednik SUMTRH-a

Ivan Ćibarić


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1