• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pravilnik nadzornog odbora SUMT-a

Temeljem odredaba članka 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/2001) i članaka 22., 23. i 24. Statuta Saveza Udruga malih trgovaca Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Udruga) na svojoj 04.sjednici održanoj 16.ožujka 2013. godine  Upravni odbor Udruge donio je odluku o uporabi:

PRAVILNIKA O RADU NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Pravilnikom o radu Nadzornog odbora Saveza udruga malih trgovaca Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se: unutarnji ustroj Nadzornog odbora Saveza udruga malih trgovaca Republike Hrvatske(u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor); zadaće, ovlasti i dužnosti Nadzornog odbora; način rada Nadzornog odbora; izbor, zamjenu, opoziv ili razrješenje predsjednika, ili člana Nadzornog odbora; način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora; vođenje zapisnika sjednice Nadzornog odbora; sadržaj godišnjeg izvješća Nadzornog odbora; odnos Nadzornog odbora prema drugim tijelima Udruge; pokretanje postupka stegovne odgovornosti od strane Nadzornog odbora Saveza udruga malih trgovaca Republike Hrvatske, stegovnu odgovornost članova Nadzornog odbora i članova Udruge.

 1. UNUTARNJI USTROJ NADZORNOG ODBORA

Članak 2.

(1) Nadzorni odbor je stalno izborno tijelo Saveza udruga malih trgovaca Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Udruga).

(2) Nadzorni odbor u svom radu je samostalno tijelo koje provodi Statut Udruge i odluke Skupštine Udruge na način predviđen ovim Pravilnikom.

(3) Članove Nadzornog odbora bira, zamjenjuje, opoziva ili razrješava Skupština Udruge.

(4) Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

 

Članak 3.

(1) Nadzorni odbor sastoji se od 3 izabrana redovna člana Udruge birana na Skupštini Udruge.

(2) Član Nadzornog odbora bira se na vrijeme od četiri godine, a nakon toga može biti ponovno biran.

(3) Broj članova Nadzornog odbora Skupštini Udruge predlaže Upravni odbor u svezi s višegodišnjim planom rada Udruge.

Članak 4.

Član Nadzornog odbora ne može biti:

 1. član Upravnog odbora;
 1. predsjednik Udruge
 1. tajnik Udruge

Članak 5.

(1) Članovi Nadzornog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, održanoj u roku do četrnaest dana od dana izbora članova Nadzornog odbora, među sobom biraju predsjednika Nadzornog odbora .

(2) Odluku o izboru predsjednika Nadzornog odbora Nadzorni odbor dostavlja Upravnom odboru, predsjedniku Udruge i tajniku Udruge u roku do tri dana od dana donošenja odluke.

(3) Odluka o izboru predsjednika Nadzornog odbora sastavni je dio godišnjeg Izvješća o radu Nadzornog odbora.

Članak 6.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi radom Nadzornog odbora, pripremama za održavanje sjednice Nadzornog odbora i drugim poslovima koje mu povjeri Skupština Udruge ili Nadzorni odbor u svezi s člankom 22. Statuta Udruge i člankom 12. ovoga Pravilnika.

(2) Predsjednika Nadzornog odbora za vrijeme njegove privremene spriječenosti u obavljanju njegovih dužnosti zamjenjuje drugi član Nadzornog odbora.

Članak 7.

(1) Članu Nadzornog odbora prestaje članstvo u Nadzornom odboru danom donošenja odluke o:

 1. razrješenju, usvojene na Skupštini Udruge, kojom se usvaja zamolba člana Nadzornog odbora o prijevremenom razrješenju kao člana Nadzornog odbora;
 1. opozivu, usvojene na Skupštini Udruge, temeljem pravomoćne odluke Upravnog odbora kojom se član Nadzornog odbora proglašava odgovornim u provedenom stegovnom postupku;
 1. razrješenju, usvojene na Skupštini Udruge, ukoliko je član Nadzornog odbora prekoračio svoje ovlasti ili ne izvršava savjesno povjerene mu obveze kao član Nadzornog odbora.

(2) Kada Skupština Udruge donese odluku iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka Pravilnika za sve članove Nadzornog odbora, tada se na Skupštini Udruge moraju izabrati novi članovi Nadzornog odbora s punim mandatom.

(3) Kada Skupština Udruge donese odluku iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka Pravilnika za dva člana Nadzornog odbora kada Nadzorni odbor broji tri člana, tada se na Skupštini Udruge moraju izabrati svi novi članovi Nadzornog odbora s punim mandatom.

(4) Kada Skupština Udruge donese odluku iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka Pravilnika za pojedinog člana Nadzornog odbora, tada se na Skupštini Udruge mora izabrati novi član Nadzornog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji je sastav Nadzornog odbora biran.

Članak 8.

(1) Član Nadzornog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran u članstvo Nadzornog odbora, ali je dužan obavljati dužnost člana Nadzornog odbora kao redovan član Udruge do donošenja odluke iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.

(2) Kada član Nadzornog odbora iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika ne ispunjava svoje obveze propisane Statutom Udruge i ovim Pravilnikom, postupit će se na način opisan u članku 9. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Članu Nadzornog odbora, u svezi kojeg je Upravni odbor donio odluku iz čl. 7. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, privremeno prestaje članstvo u Nadzornom odboru, a Upravni odbor će u roku do sedam dana, od dana donošenja odluke iz čl. 7. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, na zajedničkoj sjednici donijeti odluku o imenovanju zamjenskog člana Nadzornog odbora (suspenzija člana Nadzornog odbora).

(2) Zamjenski član Nadzornog odbora iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika nema pravo glasovanja na sjednicama Nadzornog odbora.

(3) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika predsjednik Upravnog odbora obrazložit će na prvoj Skupštini Udruge, a predsjednik Udruge je mora staviti na dnevni red Skupštine Udruge radi naknadnog potvrđivanja.

(4) Skupština Udruge naknadnim potvrđivanjem odluke iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika bira zamjenskog člana Nadzornog odbora u člana Nadzornog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji se sastav Nadzornog odbora bira.

(5) Kada Skupština Udruge bira novog člana Nadzornog odbora iz razloga opisanog u članku 7. stavku 1. točci 2. ovoga Pravilnika, izabrani član Nadzornog odbora bira se na vrijeme do isteka mandata u čiji se sastav Nadzornog odbora bira.

Članak 10.

(1) Kada se odluka Upravnog odbora iz članka 7. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika odnosi najmanje na dva člana Nadzornog odbora kada Nadzorni odbor broji tri člana, predsjednik Udruge dužan je u roku do trideset dana sazvati izvanrednu Skupštinu Udruge radi izbora novog Nadzornog odbora.

(2) Kada se odluka Upravnog odbora iz članka 7. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika odnosi na predsjednika Nadzornog odbora predsjednik Udruge dužan je u roku do tri mjeseca sazvati izvanrednu Skupštinu Udruge radi izbora novog Nadzornog odbora.

(3) Kada se odluka Upravnog odbora iz članka 7. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika odnosi na člana Nadzornog odbora, predsjednik Udruge dužan je u roku do šest mjeseca sazvati izvanrednu Skupštinu Udruge radi izbora novog Nadzornog odbora.

Članak 11.

(1) Kada član Nadzornog odbora zbog drugih razloga, koji nisu opisani u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika, ne može privremeno obavljati dužnosti člana Nadzornog odbora, postupit će se na način opisan u članku 9. stavak 1. ovoga Pravilnika za vrijeme dok traje privremena spriječenost člana Nadzornog odbora.

(2) Ukoliko član Nadzornog odbora zbog drugih razloga, koji nisu opisani u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika, ne može trajno obavljati dužnosti člana Nadzornog odbora, postupit će se na način opisan u članku 9. ovoga Pravilnika.

 1. ZADAĆE, OVLASTI I DUŽNOSTI NADZORNOG ODBORA

Članak 12.

(1) Nadzorni odbor kao nadzorno tijelo Udruge razmatra i nadzire:

 1. primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge;
 1. materijalno – financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge;
 1. ostvarivanje zaključaka, odluka i drugih pravnih akata Udruge ili tijela Udruge.

(2) Nadzorni odbor obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruge te može sugerirati Upravnom odboru i predsjedniku Udruge temeljne smjernice djelovanja Udruge u svezi sa stavkom 1. ovoga članka Pravilnika.

III. NAČIN RADA NADZORNOG ODBORA

Članak 13.

(1) Nadzorni odbor razmatra i nadzire rad Udruge, tijela Udruge i članova Udruge u svezi s člankom 22. Statuta Udruge i člankom 12. ovoga Pravilnika na sjednicama Nadzornog odbora.

(2) Sjednice Nadzornog odbora su: redovne i izvanredne.

(3) Redovne sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

(4) Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Nadzornog odbora u roku do četrnaest dana od dana zaprimanja pismenog obrazloženog zahtjeva: člana Upravnog odbora, predsjednika Udruge ili najmanje deset članova Udruge.

Članak 14.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi pripremama za održavanje sjednice Nadzornog odbora.

(2) Kada je potrebno za rad Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora, u svezi s člankom 22. Statuta Udruge, zatražit će od tijela Udruge ili člana Udruge: da mu omogući uvid u dokumentaciju ili davanje obavijesti o radu ili materijalno-financijskom poslovanju Udruge.

(3) Tijelo Udruge ili član Udruge od kojeg je zatražen uvid u dokumentaciju Udruge ili davanje obavijest, iz stavka 2. ovoga članaka Pravilnika, dužna ih je u, svezi sa člankom 22. Statuta Udruge, dostaviti u roku do tri dana od dana zaprimljenog zahtjeva predsjedniku Nadzornog odbora.

(4) Predsjednik Nadzornog odbora može zadužiti pojedinog člana Nadzornog odbora u provođenju ovlasti iz stavka 2. i 3. ovoga članka Pravilnika.

Članak 15.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Nadzornog odbora.

(2) Prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora, po izboru, saziva najstariji član Nadzornog odbora.

(3) Poziv na sjednicu Nadzornog odbora predsjednik Nadzornog odbora upućuje članovima Nadzornog odbora najkasnije sedam dana do održavanja sjednice Nadzornog odbora.

(4) Organizacijom dostave poziva na sjednicu Nadzornog odbora članovima Nadzornog odbora i članovima Udruge rukovodi tajnik Udruge.

(5) Poziv na sjednicu Nadzornog odbora članu Nadzornog odbora može biti upućen pismenim putem ili usmeno. Smatra se da je članu Nadzornog odbora upućen poziv na sjednicu Nadzornog odbora pismenim putem i kada su korištena telekomunikacijska sredstva za prijenos pisanih poruka (npr.: E-mail, SMS poruke i dr.).

(6) Poziv na sjednicu Nadzornog odbora treba sadržavati:

 1. datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Nadzornog odbora;
 1. prijedlog dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora;
 1. datum otpreme poziva i urudžbeni broj pod kojim se poziv na sjednicu Nadzornog odbora vodi u pismohrani Udruge;
 1. potpis predsjednika Nadzornog odbora i pečat Udruge, odnosno kada se koriste telekomunikacijska sredstva iz stavka 5. ovoga članka Pravilnika ime i prezime predsjednika Nadzornog odbora.

(7) Poziv na sjednicu Nadzornog odbora predsjednik Nadzornog odbora uputit će i članu Udruge, kada je njegova prisutnost na sjednici Nadzornog odbora neophodna, na način opisan u stavku 3. i 5. ovoga članka Pravilnika.

(8) Poziv na sjednicu Nadzornog odbora uputit će se članovima Upravnog odbora, predsjedniku Udruge , kada predsjednik Nadzornog odbora odluči da je njihova prisutnost na sjednici Nadzornog odbora svrsishodna radi sadržaja koji je na dnevnom radu sjednice Nadzornog odbora.

Članak 16.

(1) Član Nadzornog odbora kojemu je upućen poziv na sjednicu Nadzornog odbora na način opisan u članku 15. stavku 3. i 5. ovoga Pravilnika dužan je svoj nedolazak i razlog spriječenosti ispričati predsjedniku Nadzornog odbora najkasnije tri dana do održavanja sjednice Nadzornog odbora.

(2) Član Udruge kojemu je upućen poziv na sjednicu Nadzornog odbora na način opisan u članku 15. stavku 3. i 5. ovoga Pravilnika dužan je svoj nedolazak i razlog spriječenosti ispričati predsjedniku Nadzornog odbora najkasnije četiri dana do održavanja sjednice Nadzornog odbora.

(3) Kada predsjednik Nadzornog odbora utvrdi da zbog razloga iz stavka 1. i 2. ovoga članka Pravilnika sjednici Nadzornog odbora neće prisustvovati dovoljan broj članova Nadzornog odbora u svezi s člankom 17. stavkom 3. ovoga Pravilnika ili da će zbog toga rad sjednice Nadzornog odbora biti znatno otežan, otkazat će održavanje već ranije sazvane sjednice Nadzornog odbora, a novu sjednicu Nadzornog odbora sazvat će u roku do četrnaest dana od dana otkazivanja ranije sazvane sjednice Nadzornog odbora.

Članak 17.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora vodi sjednicu Nadzornog odbora.

(2) Prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora, po izboru, vodi najstariji član Nadzornog odbora do izbora predsjednika Nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici Nadzornog odbora nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane zaključke i odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.

(4) Članovi Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora zaključke i odluke donose javnim glasovanjem.

(5) Iznimno, članovi Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora zaključke i odluke donose tajnim glasovanjem kada su one u svezi s: usvajanjem godišnjeg Izvješća o radu Nadzornog odbora, pokretanjem stegovnog postupka protiv člana Udruge, podnošenjem prekršajne ili kaznene prijave ili zaključkom ili odlukom koja utječe na pokretanje stegovnog postupka, podnošenje prekršajne ili kaznene prijave.

Članak 18.

(1) Predloženi dnevni red sjednice Nadzornog odbora na početku sjednice Nadzornog odbora može se mijenjati ili nadopuniti.

(2) Dnevni red sjednice Nadzornog odbora utvrđuje se na početku sjednice Nadzornog odbora javnim glasovanjem članova Nadzornog odbora.

(3) Predsjednik Nadzornog odbora na dnevni red sjednice Nadzornog odbora stavit će potvrđivanje zapisnika prethodno održane sjednice Nadzornog odbora.

Članak 19.

(1) Sjednica Nadzornog odbora za članove Udruge je javna.

(2) Sjednici Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu članovi Udruge.

(3) Od otvaranja sjednice Nadzornog odbora pa do njenog zaključenja Nadzorni odbor može u svako doba isključiti javnost članova Udruge za cijelu sjednicu Nadzornog odbora ili njezin dio ako je to potrebno radi zaštite interesa Udruge ili ugleda i časti člana Udruge.

(4) Član Udruge iz članka 15. stavka 7. ovoga Pravilnika prisustvovat će samo dijelu sjednici Nadzornog odbora u svezi s točkom dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora zbog koje je pozvan na sjednicu Nadzornog odbora.

Članak 20.

(1) O radu na sjednici Nadzornog odbora mora se voditi zapisnik u koji se mora unijeti u bitnom cijeli tijek i sadržaj sjednice Nadzornog odbora.

(2) Zapisnik sjednice Nadzornog odbora vodi član Nadzornog odbora koji se bira na početku sjednice Nadzornog odbora.

(3) Zapisnik sjednice Nadzornog odbora ne može voditi predsjednik Nadzornog odbora .

(4) Zapisnik sjednice Nadzornog odbora na traženje predsjednika Nadzornog odbora i uz suglasnost Nadzornog odbora može voditi tajnik Udruge.

(5) Zapisnik sjednice Nadzornog odbora mora sadržavati:

 1. datum sastavljanja zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora i urudžbeni broj pod kojim se zapisnik sjednice Nadzornog odbora vodi u pismohrani Udruge;
 1. datum, mjesto, vrijeme, redni broj sjednice Nadzornog odbora;
 1. popis nazočnih članova Nadzornog odbora i članova Udruge iz članka 15. stavka 7. ovoga Pravilnika;
 1. popis članova Nadzornog odbora i članova Udruge iz članka 15. stavka 7. ovoga Pravilnika koji nisu prisutni sjednici Nadzornog odbora i razlog spriječenosti;
 1. odluku o izboru zapisničara sjednice Nadzornog odbora;
 1. odluku o usvojenom dnevnom redu sjednice Nadzornog odbora;
 1. odluku u svezi s člankom 19. stavkom 3. ovoga Pravilnika;
 1. odluku u svezi s člankom 18. stavkom 3. ovoga Pravilnika;
 1. sažetak rasprave po svakoj točci dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora;
 1. zaključke i odluke s rezultatom glasovanja po svakoj točci dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora;
 1. potpis predsjednika Nadzornog odbora, zapisničara i pečat Udruge.

Članak 21.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora obavijestit će Upravni odbor, predsjednika Udruge i članove Udruge sa usvojenim zaključcima i odlukama na sjednici Nadzornog odbora.

(2) Zapisnik sjednice Nadzornog odbora predsjednik Nadzornog odbora dostavit će tajniku Udruge u roku do sedam dana od dana održavanja sjednice Nadzornog odbora radi odlaganja u pismohranu Udruge.

Članak 22.

(1) Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnost u izvršavanju poslova tijela Udruge ili u povredi Statuta Udruge i drugih općih akata Udruge.

(2) Članovi Nadzornog odbora mogu biti nazočni sjednicama Upravnog odbora bez prava odlučivanja.

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor dužan je donijeti odluku o usvajanju godišnjeg Izvješća o radu Nadzornog odbora najkasnije četrnaest dana prije održavanja godišnje redovne Skupštine Udruge.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora dostavit će godišnje Izvješće o radu Nadzornog odbora Upravnom odboru i predsjedniku Udruge najkasnije sedam dana prije održavanja godišnje redovne Skupštine Udruge.

(3) Nadzorni odbor može donijeti odluku o usvajanju privremenog godišnjeg Izvješća o radu Nadzornog odbora kada se saziva izvanredna Skupština Udruge, a predsjednik Nadzornog odbora u svezi s privremenim Izvješćem o radu Nadzornog odbora mora voditi računa o poštivanju obveza i rokova iz stavka 1. i 2. ovoga članka Pravilnika.

 (4) Predsjednik Nadzornog odbora podnosi Izvješće o radu Nadzornog odbora Skupštini Udruge u svezi s člankom 22. Statuta Udruge.

 1. POKRETANJE POSTUPKA STEGOVNE ODGOVORNOSTI

Članak 24.

(1) Nadzorni odbor usvajanjem zaključka na sjednici Nadzornog odbora može pokrenuti postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti člana Udruge u svezi s člankom 22. Statuta Udruge i člankom 12. ovoga Pravilnika.

(2) Zaključak  Nadzornog odbora iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika predsjednik Nadzornog odbora dostavlja Upravnom odboru u roku do tri dana od dana njegovog donošenja.

(3) Nadzorni odbor dužan je podnijeti prijavu nadležnom pravosudnom tijelu ukoliko utvrdi postojanje osnovane sumnje da je počinjen prekršaj ili kazneno djelo u svezi s člankom 22. Statuta Udruge i člankom 12. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju odbacivanja prijave iz stavka 3. ovoga članka Pravilnika od strane nadležnog pravosudnog tijela; prekidanja ili obustavljanja prekršajnog ili kaznenog postupka od nadležnog pravosudnog tijela; donošenjem  presude kojom se optužba odbija ili oslobađajuće presude, protiv člana Nadzornog odbora ne može se u Udruzi pokrenuti postupak za utvrđivanje njegove stegovne odgovornosti.

 1. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I ČLANOVA UDRUGE

Članak 25.

(1) Lakšom povredom stegovne odgovornosti člana Nadzornog odbora smatrat će se kada:

 1. predsjednik Nadzornog odbora propusti kod glasovanja na sjednici Nadzornog odbora primjenu članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika;
 1. predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu Nadzornog odbora u roku određenom u članku 13. stavku 4. ovoga Pravilnika;
 1. član Nadzornog odbora ne poštuje propisanu obvezu i određen rok u članku 16. stavku 1. ovoga Pravilnika;
 1. predsjednik Nadzornog odbora dozvoli prisutnost sjednici Nadzornog odbora osobi iz članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika;
 1. predsjednik Nadzornog odbora povrijedi odredbu članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika;
 1. predsjednik Nadzornog odbora ne ispuni obvezu iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Lakšom povredom stegovne odgovornosti člana Udruge smatrat će se kada:

 1. član Udruge ne ispuni zatraženu obvezu u roku određenom u članku 14. stavku 3. ovoga Pravilnika;
 1. član Udruge ne ispuni obvezu i ne poštuje rok određen člankom 16. stavkom 2 ovoga Pravilnika.

Članak 26.

(1) Težom povredom stegovne odgovornosti člana Nadzornog odbora smatrat će se kada:

 1. član Nadzornog odbora ne ispunjava obvezu iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika;
 1. član Nadzornog odbora prekorači svoji ovlasti ili ne izvršava svoje dužnosti u svezi sa člankom 22. Statuta Udruge i člankom 12. ovoga Pravilnika;
 1. predsjednik Nadzornog odbora zbog neopravdanih razloga ne sazove sjednicu Nadzornog odbora u roku određenom u članku 13. stavku 4. ovoga Pravilnika;
 1. član Nadzornog odbora ponovljeno ne poštuje propisanu obvezu i određen rok u članku 16. stavku 1. ovoga Pravilnika;
 1. predsjednik Nadzornog odbora uzrokuje odgodu održavanja Skupštine Udruge zbog nepoštivanja propisane obveze i određenog roka u članku 23. ovoga Pravilnika.

(2) Težom povredom stegovne odgovornosti člana Udruge smatrat će se kada:

 1. član Udruge očitim znatnim odugovlačenjem ili izbjegavanjem ne ispuni zatraženu obvezu propisanu u članku 14. stavku 3. ovoga Pravilnika;
 1. član Udruge ponovljeno ne ispuni obvezu i ne poštuje rok određen člankom 16. stavkom 2. ovoga Pravilnika.
 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Sadržaj ovog Pravilnika predsjednik Upravnog odbora obrazložit će na prvoj Skupštini Udruge, a predsjednik Udruge ga mora staviti na dnevni red Skupštine Udruge radi naknadnog potvrđivanja.

Članak 28.

U slučaju spora ili dvojbe, za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor.

Članak 29.

Upravni odbor dužan je upoznati članove Udruge sa sadržajem ovog Pravilnika.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog usvajanja.

U Mariji Bistrici , 16.03.2013.           

                                                    

                                                     PREDSJEDNIK

                                                  IVAN ĆIBARIĆ


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1